ANBI

Rotaryclub Achterhoek-Oost

Naam: Stichting Het Vliegwiel

Bezoekadres:

Grand café & restaurant de Koppelpaarden
Rapenburgsestraat 20
7131 CX  Lichtenvoorde
tel. 0544 371 204

E-mail: secretariaatrao@gmail.com

Website: rotary-achterhoek-oost.org

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 08075724

RSIN: 8066.64.009

JAARREKENINGEN

Jaarrekening St. Vliegwiel 2021 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2020 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2019 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2018 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2017 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2016 in pdf

Beleidsplan stichting Het Vliegwiel

1. Doelstelling

 • De Stichting heeft ten doel het bevorderen van begrip voor omstandigheden waarin hulp -zulks in de meest uitgebreide zin van het woord- gewenst is; het verlenen van hulp in dergelijke omstandigheden, alsmede het verwerven van fondsen ter financiering van die hulp; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.
 • De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De doelstelling probeert de Stichting te realiseren door:

 • Het financieel ondersteunen van projecten en goede doelen, die geïnitieerd en goedgekeurd zijn door leden van Rotaryclub Achterhoek-Oost.
 • Het verwerven van fondsen ter financiering van bovengenoemde doelen.

2. Beleid / werkzaamheden / activiteitenkalender

Het Beleid voor 2021-2022 is gericht op het financieel ondersteunen van de projecten die Rotaryclub Achterhoek-Oost voornemens is uit te voeren in het Rotaryjaar 2021-2022 te weten:

 • Voorjaar 2022: ondersteuning van vluchtelingen vanuit Oekraïne door aanbieden van voedsel en medicijnen ter plekke en de opvang van Oekraïners in onze regio. Wij hebben 45 fietsen ter beschikking gesteld en we begeleiden Oekraïners naar werk.
 • December: het verzorgen van 300 kerstpakketten voor deelnemers van de Voedselbank Oost Achterhoek; dit is een jaarlijks terugkerende activiteit.
 • Om het jaar ondersteunt Stichting Het Vliegwiel een internationaal project*, geïnitieerd en uitgevoerd door de Rotaryclub Achterhoek Oost. veelal vindt hiervoor een fondsenwerving plaats door de leden van de Rotaryclub.

3. Wijze waarop de Stichting fondsen verwerft

 • Vrijwillige bijdrages.
 • Subsidies en donaties.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Fondsen die gevuld worden door fundraisingsacties van Rotaryclub Achterhoek-Oost. Dit kan gaan om grote fundraisingsacties als een ‘Running dinner’, verkoop van wijn op Kerstmarkten, maar kunnen ook persoonlijke projecten van leden zijn.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

4. Wijze van beheren

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie leden (voorzitter, penningmeester en secretaris) die de doelstelling en de financiën bewaken. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Achterhoek-Oost.
De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevrouw Marlies Joldersma, wonende te Winterswijk;
Secretaris: de heer Henry Hegeman, wonende te Winterswijk;
Penningmeester: Hans Goorhuis, wonende te Groenlo.

Fundraisingsprojecten en uitgaven kunnen alleen gedaan worden na goedkeuring van de leden van Rotaryclub Achterhoek-Oost. Het bestuur van Stichting Vliegwiel ziet erop toe dat dit volgens de doelstelling en statuten wordt uitgevoerd. Dit is door eenieder te controleren:

 • De Stichting heeft een eigen bankrekening.
 • Er vindt jaarlijks een kascontrole plaats.
 • Er wordt een jaarrekening opgesteld. Deze wordt gepubliceerd op deze website.

5. Wijze van besteden

De Stichting financiert uitsluitend goede doelen, activiteiten en projecten die geïnitieerd en goedgekeurd zijn door de leden en het bestuur van Rotaryclub Achterhoek-Oost, al dan niet in samenwerking met andere clubs of organisaties uit de regio. Deze worden, zoals in de wijze van beheren genoemd, door het bestuur van Stichting Vliegwiel getoetst aan doelstelling en financiële haalbaarheid.