ANBI basis, winterswijk

ANBI Rotaryclub Achterhoek-Oost

Naam: Stichting Vliegwiel, gevestigd te XXXX
Fiscaal nummer (RSIN): 0000.00.000. KvK 00000000
Contactgegevens: p/a adres en e-mail
Bestuurssamenstelling:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Achterhoek-Oost.
Het huidige bestuur bestaat uit (boekjaar 2016/2017):

Voorzitter:
Secretaris: ;
Penningmeester:
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

De doelstelling:
Het ondersteunen van projecten en instellingen in de regio, waarin de Rotaryclub Achterhoek-Oost zetelt, welke een algemeen belang of een goed doel nastreven, zonder daarbij winst te beogen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de rendementen van het vermogen aan te wenden voor de beoogde doelstelling, waarbij het stamvermogen, verkregen uit de nalatenschap XXX in stand dient te blijven.